Lời phát biểu bằng anh ngữ của Giám Đốc ĐPT Việt Nam tại Oklahoma City.Chị Mai Lý Đỗ.(9 23 2017).

https://drive.google.com/file/d/0B8uQELvrGnBmYmtmVkY4U2hscUk/view?usp=drive_web

 

 

 

 

Related Post