NVDHN – Mạn đàm trước chuyến thăm VN của TT Obama

Phỏng vấn ông Đỗ Văn Phúc chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ