• TGCD – TS Mai Thanh Truyết: Thượng Đỉnh “Paris 2015”: Thay Đổi Khí Hậu

        Thượng Đỉnh “Paris 2015”: Thay Đổi Khí Hậu                                                     Viễn tượng con người năm 2070   Nhập đề Những thương thuyết quốc tế về viễn tượng hâm nóng toàn cầu bắt đầu từ Thượng đỉnh Rio de Janeiro (Rio Summit), Ba Tây năm 1992. Vào năm 1997, Nghị định Thư Kyoto ra […]